Algemene voorwaarden - Jatari

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Montanja, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of het akkoord op een offerte of dienst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Montanja.

2. De offerte en orderbevestiging

2.1 Wanneer wij een vrijblijvende offerte opstellen, is deze offerte 30 dagen geldig, vanaf datum van uitgave. Indien u binnen de vooropgestelde tijd akkoord gaat met de offerte en deze ondertekent, zijn beide partijen gebonden aan de voorwaarden die in de offerte zijn opgenomen.
2.2 Wanneer wij de ondertekende offerte hebben ontvangen, vragen wij om een voorschot. Dit dient binnen 14 dagen na ondertekening van de offerte te worden betaald, zoniet kan de offerte nietig worden verklaard.
2.3 Nadat we het voorschot hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging en gaan we meteen aan de slag.
2.4 Op de offerte wordt ook een uurtarief vermeld. Dit uurtarief geldt voor bijkomende aanpassingen die u wenst en die niet zijn opgenomen in de offerte. Deze uren worden op de factuur vermeld.

3. Annulatie

3.1 Na ondertekening van de offerte kan het order enkel nog geannuleerd worden zolang het project niet is opgestart en er nog geen onkosten zijn gemaakt. Het voorschot dient u ten allen tijde te betalen en krijgt u niet terug bij annulatie.
3.2 Afspraken dienen 24 uur op voorhand te worden geannuleerd indien deze niet kunnen doorgaan. Indien de klant niet komt opdagen of niet tijdig aanwezig is (met een speling van 30 minuten), kan een administratieve kost van 25 euro worden aangerekend en een vergoeding van 1 euro (één) per kilometer van verplaatsing.

4. Uitvoering

4.1 Van zodra het voorschot is ontvangen, gaan wij meteen aan de slag om uw website binnen de vooropgestelde termijn af te werken. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en is niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 De klant heeft zelf ook de verantwoordelijkheid om vragen van Montanja steeds spoedig en zorgvuldig te beantwoorden. Zoniet kan dit tot vertraging van het project leiden. Als u herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om uw verplichtingen na te komen, hebben wij het recht om onze overeenkomst eenzijdig te verbreken of om de werkzaamheden stop te zetten zonder enige verdere verplichting. Een voorschot wordt niet terugbetaald.
4.3 Wij kunnen onze overeenkomst met onmiddellijke ingang stopzetten indien u zich in staat van faillissement bevindt, uitstel van betaling heeft aangevraagd, of het vrije beheer van uw vermogen heeft verloren.
4.4 Indien de contactinformatie verandert, dient u dit zo snel mogelijk te laten weten zodat we geen communicatie verliezen. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade indien u ons niet de juiste informatie doorspeelt.
4.5 Wij zorgen ervoor dat uw website correct wordt weergegeven in de recentste en stabielste versie van de op dat ogenblik meest gebruikte webbrowsers, gedurende een termijn van 3 maanden na definitieve oplevering van het project.

5. Facturatie

5.1 Facturen dienen steeds binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum.
5.2 Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per factuur verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Bij gebreke aan tijdige betaling hebben wij het recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen betaald zijn. Als onze factuur (vermeerderd met eventuele interesten en nalatigheidskosten) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald is, hebben wij het recht om de door ons aangeboden producten (waaronder maar niet beperkt tot de website, domeinnaam, en e-mail server) te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.
5.3 Diensten waar het uurtarief van toepassing is, worden met een minimum van 1 (één) uur aangerekend. Daarna wordt per startend half uur gefactureerd.
5.4 Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Montanja worden gecorrigeerd. Montanja kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
5.5 Transportkosten, verplaatsingskosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven.
5.6 Facturen worden steeds elektronisch via mail verzonden. Tenzij anders overeengekomen. De klant is verantwoordelijk voor het ontvangen van de facturen alsook als deze in de spam-folder terechtkomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Montanja is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. We voorzien een garantieperiode van 3 maanden na oplevering voor het verwerken van technische bugs. Informatie met betrekking tot het zelfstandig bijwerken van content op de website wordt steeds geleverd mits u een onderhoudscontract hebt afgesloten. Het normale uurtarief geldt voor alle andere aanpassingen die niet gedekt worden door het onderhoudscontract.
6.2 Montanja is niet verantwoordelijk voor geleden schade omwille van een bug, fout, verkeerde input of technische storing. We zullen steeds de oorzaak onderzoeken zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt.
6.3 Montanja kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s, teksten of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant. De klant hoort zelf in te staan voor het verkrijgen van alle nodige toestemmingen en rechten om materiaal op hun website te plaatsen, waaronder links naar externe websites. Montanja draagt geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud, gegevensverspreiding of publicaties op de klant hun website. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes in dit verband behoren tot de verantwoordelijkheid van de klant. Informatie die de klant via het internet verzendt of op hun website website plaatst, kan door derden onderschept en opgeslagen worden. Montanja is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het verzenden van eventuele vertrouwelijke of geheime informatie.
6.4 De feilloze werking van een computerconfiguratie (hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit door externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) evenals door factoren te wijten aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

7. Hosting en domeinnaam

7.1 De hosting wordt gedaan bij een gespecialiseerd hostingbedrijf. De hosting wordt bij ons altijd afgenomen met een jaarcontract tenzij anders overeengekomen. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd.
7.2 Ook de domeinnaam wordt gehost bij deze partner. Domeinnamen worden altijd afgenomen met een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd. Montanja staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt
7.3 De registratie en het gebruik van uw domeinnaam alsook de hosting zijn eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

8. Gebruik van de diensten

8.1 Alle diensten waarvan u gebruik van maakt bij Montanja worden zorgvuldig uitgekozen en op maat opgesteld. Enig misbruik van volgende punten inzake het gebruik van de diensten kan worden bestraft met oftewel tijdelijk oftewel permante deactivering en verbanning van Montanja en diens servers en onmiddellijke staking van de activiteiten. Wij hebben het recht om deze straffen zonder schadevergoeding uit te voeren.
8.2 Gepersonaliseerde e-mailadressen van uw domein (e-mailadressen die u afneemt bij Montanja) mogen niet gebruikt worden om massa-mails te versturen (voorbeeld: nieuwsbrieven). Gepersonaliseerde e-mailadressen dienen met een fair use policy van ongeveer 100 mails per dag gebruikt te worden.
8.3 Het plaatsen, promoten of verspreiden van seksueel of racistisch getinte inhoud via uw website of merk is niet toegestaan en wordt meteen bestraft met directe stopzetting van de afgenomen diensten.
8.4 Montanja is en blijft eigenaar van de geproduceerde code van het CMS (content management system, Flamingo), functionaliteiten behorend tot het CMS en de website. De klant wordt enkel eigenaar van de frontend (lees: zichtbare website voor bezoekers) en de inhoud van de website. De klant heeft recht op het gebruik van het CMS dankzij het onderhoudscontract. Indien het onderhoudscontract niet op tijd wordt verlengd of betaald, hebben wij het recht om alle lopende diensten onmiddellijk stop te zetten.
8.5 Wanneer wij onbekwaam zijn om onze diensten verder te zetten, wordt een procedure in gang gezet waarbij de klant het hele beheer over zijn website krijgt. Inclusief de broncode van het CMS. De klant heeft enkel het recht om die code te gebruiken en aan te passen naar zijn wensen en mag het CMS niet doorverkopen.

9. Overmacht

9.1 Montanja is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Montanja, hetzij zijn leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Montanja. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Montanja zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

11. Geheimhoudingsplicht

11.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

12. Portfolio & back-link

12.1 De klant gaat akkoord dat zijn project, uitgevoerd door Montanja, in het portfolio wordt opgenomen en dat er een verwijslink in de footer van de website van de klant wordt geplaatst.

13. Onderhoud

13.1 Bij de aanschaf van een website hoort automatisch een onderhoudscontract. Dit onderhoudscontract is een contract van onbepaalde duur en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd om zo geen downtijd te genereren voor uw website. Bij acceptatie van de offerte gaat de klant akkoord met dit jaarlijks onderhoudscontract. Een verwachte jaarlijkse prijs staat aangegeven in die offerte. Prijzen zijn jaarlijks indexeerbaar en zijn afhankelijk van onze externe leveranciers.
13.2 Dit onderhoudscontract omvat standaard de hosting, huur van de domeinnaam en technisch support bij het instellen van uw website, tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk vermeld in het contract.
13.3 Dit contract is jaarlijks opzegbaar ten laatste 1 maand voor de verlenging van het contract d.m.v. een aangetekende zending door beide partijen.

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Gent.