Algemene voorwaarden - Click&Eat handelaar

Click&Eat is onderdeel van Montanja. Naast onderstaande algemene voorwaarden, specifiek voor Click&Eat, zijn ook de voorwaarden van Montanja van toepassing

Laatst aangepast op 03/01/2023.

Deze algemene voorwaarden dienen aandachtig gelezen te worden en gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Montanja, Palingstraat 11A, 8720 Dentergem, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of het akkoord op een offerte of het afnemen van een dienst, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden. Hou er rekening mee dat deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen en dus kunnen aangepast zijn als u de website of service op een later moment opnieuw gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere onderdelen van deze voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken of uzelf toegang verlenen tot onze diensten en/of website.

1. Definities

1.1 “Montanja“: Montanja, gevestigd te Palingstraat 11A, 8720 Dentergem en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0795414846.
1.2 “Abonnement“: het abonnement gekozen door de Inschrijver uit de verschillende formules van abonnementen voorgesteld door Montanja.
1.3 “Inschrijver“: de natuurlijke of rechtspersoon die het Abonnement betaalt en die onderworpen is aan de BTW (met uitsluiting van consumenten).
1.4 “Gebruiker“: iedereen die gebruik maakt van de software en/of website die deel uitmaakt van het Abonnement.
1.5 “Klant“: iedereen die een bestelling en/of reservatie plaatst of de website clickandeat.be bezoekt.
1.6 “Website“: de website clickandeat.be.
1.7 “Diensten“: het geheel van functionaliteiten aangeboden door clickandeat.be.
1.8 “Gebruikslicentie“: de gebruikslicentie op de software van Click&Eat verleend door Montanja aan de Restaurateur.

2. Aanvaarding van de voorwaarden

2.1 Om te kunnen inschrijven op een Abonnement en op die manier te kunnen genieten van de Gebruikslicentie, dient de Inschrijver deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.
2.2 Er worden geen afwijkingen toegestaan op deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden, tenzij Montanja hiervoor zijn voorafgaande schriftelijke toestemming geeft.

3. Taal

3.1 Deze overeenkomst kan gesloten worden in alle talen waarin de Website beschikbaar is.

4. Gebruiksvoorwaarden van de Website en van Montanja

4.1 De Website en Montanja kunnen in geen enkel geval gebruikt worden voor illegale doeleinden. De Website kan louter geconsulteerd worden voor informatiedoeleinden en voor het beheer van reservaties en bestellingen. Elk onwettig gebruik van de Website of Montanja dat in strijd is met de toepasselijke regelgeving of met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden kan vervolgd en bestraft worden.
4.2 Om gebruik te kunnen maken van Click&Eat moet vooraf een account worden aangemaakt. In dit verband moet de Inschrijver / Gebruiker steeds volledige en nauwkeurige informatie verschaffen. De Inschrijver / Gebruiker is verantwoordelijk om de persoonlijke toegangsgegevens van zijn/haar account vertrouwelijk te houden (zoals zijn/haar login en wachtwoord). De Inschrijver / Gebruiker kan evenmin de account van een andere Gebruiker gebruiken zonder voorafgaande toestemming.
4.3 Elke Inschrijver / Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op zijn/haar account. Hij/zij moet Montanja onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij op de hoogte is van of vermoedt dat er een ongeoorloofd gebruik van zijn/haar account is gemaakt. In dit geval is de Inschrijver / Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van Click&Eat dat is gemaakt met behulp van zijn/haar gegevens en zal hij/zij zijn gebonden aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien.
4.4 Het is de Inschrijver / Gebruiker verboden om de Website en/of Montanja en zijn diensten opzettelijk te overbelasten, of om de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om documenten of materiaal te uploaden of te verzenden die lasterlijk, beledigend of obsceen zijn, die nadelen of ongemakken zouden kunnen veroorzaken, die onnodig aanstootgevend zijn of in strijd met de rechten van derden.
4.5 De Inschrijver zorgt ervoor dat alle Gebruikers die deel uitmaken van het Abonnement effectief hebben kennisgenomen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden en dat de Gebruikers deze zullen respecteren. De Inschrijver is als enige verantwoordelijk in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden door een Gebruiker.
4.6 De Inschrijver is verantwoordelijk voor het meedelen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden aan alle andere personen waarvan de gegevens in Click&Eat teruggenomen zijn. Hij is ook verantwoordelijk voor het meedelen van hun rechten en alle andere verplichte informatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming n° 2016/679. Enige persoon die een schrijfrecht heeft is ook verantwoordelijk voor het invoeren van correcte gegevens en ze te wijzigen of bij te werken indien nodig.

5. Proeflicentie

Indien zij dit wenst, kan Montanja de Inschrijver het recht verlenen om Click&Eat gedurende een bepaalde periode gratis te gebruiken. Aan het einde van deze proefperiode kiest de Inschrijver om zich al dan niet in te schrijven op een Abonnement. Indien hij/zij zich niet inschrijft op een Abonnement, gaan de eerder ingevoerde gegevens verloren.

6. Gebruikslicentie en intellectuele eigendom

6.1 Bij het inschrijven op een Abonnement ontvangt de Inschrijver van Montanja een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die hem/haar in staat stelt om Click&Eat te gebruiken.
6.2 Daarnaast is het de Inschrijver / Gebruiker strikt verboden, en kan deze ook geen toelating geven aan een andere persoon, om:

  • het geheel of een deel van Click&Eat te wijzigen, reproduceren, kopiëren, of te verspreiden buiten het kader van het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door Montanja;

  • afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen die aanwezig zijn in Click&Eat buiten het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door Montanja; In dit geval dient elk afgeleid werk een expliciete verwijzing te bevatten naar de auteursrechten van Montanja;

  • het ontwerp of de vormgeving omkeren of anderszins proberen om de broncode van het geheel of een deel van Click&Eat te achterhalen;

  • elk recht dat verband houdt met Click&Eat in sub-licentie te geven of op enige wijze over te dragen.

6.3 De inhoud en de structuur van de Website en Montanja, inclusief de teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, software, databanken en elke andere informatie op de Website en Montanja worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die de exclusieve eigendom zijn en blijven van Montanja. Het is verboden om deze te (her)gebruiken of ze op enigerlei wijze te reproduceren (buiten het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door Click&Eat), en om op enigerlei wijze de verwijzingen naar de intellectuele eigendomsrechten van Click&Eat (merken, handelsnamen, auteursrechten, enz.) te verwijderen of aan te passen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Montanja.

7. Diensten

7.1 De Diensten die inbegrepen zijn in het Abonnement worden in onderling overleg bepaald door de partijen. In de loop van het Abonnement heeft de Inschrijver de vrijheid om zich in te schrijven op bijkomende Diensten mits betaling van een prijstoeslag.
7.2 De inschrijving op een Abonnement geeft de Inschrijver het recht om een restaurant aan te maken. De Inschrijver kan een restaurant aanmaken voor zichzelf. Een restaurant laat toe om reservaties te kunnen maken door klanten.

8. Prijs en betaling

8.1 De initiële prijs die door de Inschrijver moet worden betaald, is degene die overeengekomen werd tussen de partijen en die vermeld wordt in het Abonnementsaanbod dat aan de Inschrijver wordt meegedeeld voordat hij een bestelling plaatst.
8.2 Wanneer de Inschrijver zich voor de eerste keer inschrijft op een Abonnement, omvat de prijs een maandelijkse variabele vergoeding op basis van het gekozen Abonnement. De betaling zal, naar keuze van de Inschrijver, onmiddellijk na aanvaarding van het Abonnementsaanbod geschieden via een online betalingsmethode (met een krediet- of debetkaart), door bankdomiciliëring of door overschrijving op de bankrekening van Montanja binnen zeven (7) kalenderdagen.
8.3 Voor elke Abonnementshernieuwing wordt de maandelijkse variabele vergoeding, naar keuze van de inschrijver, betaald via een onlinebetalingsmethode (per krediet- of debetkaart), door overschrijving of door bankdomiciliëring. In ieder geval moet Montanja de betaling ontvangen hebben vóór de maandelijkse vervaldatum van het Abonnement.
8.4 Als de prijs niet wordt betaald op de vervaldag, worden alle toegangsrechten opgeschort totdat de prijs is betaald. In dit geval behoudt Montanja zich bovendien het recht voor om reactiveringskosten aan te rekenen aan de Inschrijver en om nalatigheidsinteresten te berekenen overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
8.5 De prijzen kunnen maandelijks gewijzigd worden door Montanja.

9. Levering

9.1 De activering van de account van de Inschrijver, die hem/haar in staat stelt om toegang te krijgen tot Click&Eat, zal gebeuren binnen de termijn die overeengekomen werd tussen Montanja en de Inschrijver.
9.2 Eenmaal de account van de Inschrijver geactiveerd is, verbindt Montanja zich ertoe het Abonnement te activeren binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling van de maandelijkse vergoeding door de Inschrijver.

10. Duur en beëindiging

10.1 De duurtijd van de inschrijving op een Abonnement wordt in overleg bepaald door de partijen en wordt vermeld in het Abonnementsaanbod. Het Abonnement gaat in op de dag van levering overeenkomstig Artikel 10. Het Abonnement wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duurtijd als de duurtijd die initieel overeengekomen werd tussen de partijen, tenzij de Inschrijver Montanja op de hoogte brengt van zijn/haar wens om het Abonnement niet te verlengen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail op het volgende adres: info@clickandeat.be uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vervaldatum van het Abonnement.
10.2 Het Abonnement kan in beginsel niet eenzijdig voortijdig worden beëindigd.
10.3 Montanja en de Inschrijver kunnen het Abonnement echter wel onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank, in de volgende omstandigheden:

  • De andere partij voldoet niet aan één van de verplichtingen die uiteengezet worden in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden en heeft de inbreuk niet hersteld binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst door de in gebreke blijvende partij van een schriftelijke melding van deze schending;

  • De andere partij is insolvabel geworden of failliet verklaard, is ontbonden of vereffend, een beslissing is genomen of een vonnis is gelast waarin de vereffening van de andere partij wordt bevolen, of een vereffenaar of bestuurder is aangesteld om de rechten van de andere partij geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of om de andere partij te vereffenen volgens elk toepasselijk recht.

10.4 Montanja kan het Abonnement onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank, in geval van niet-naleving door de Inschrijver van diens essentiële verplichtingen overeenkomstig de Artikelen 5.1, 5.4, 7.2 en 7.3.
10.5 Aan het einde van een Abonnement, om welke reden dan ook, worden alle toegangsrechten van de Inschrijver / Gebruiker geblokkeerd.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 In het kader van de uitvoering van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden kunnen de partijen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van de andere partij. De partijen verbinden zich er dan ook toe het vertrouwelijke karakter van de aldus ontvangen informatie te beschermen met dezelfde zorg die zij besteden aan het beschermen van hun eigen vertrouwelijke informatie. Zij mogen deze vertrouwelijke informatie niet verstrekken of bekendmaken aan derden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of zoals vereist door de wet. De partijen komen overeen om alle redelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan hun werknemers of aangestelden in strijd met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden van deze verplichting gelden zowel voor de duur van het Abonnement als gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging ervan (om welke reden dan ook).
11.2 Op uitdrukkelijk verzoek van de partij die vertrouwelijke informatie heeft verstrekt, zal de ontvangende partij deze informatie teruggeven of vernietigen, evenals alle kopieën en documenten en dragers die deze informatie bevatten.
11.3 De partij die vertrouwelijke informatie heeft ontvangen, is niet verplicht tot geheimhouding van informatie die:

  • gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek;

  • ontvangen werd door een derde die op rechtmatige wijze in het bezit is van deze vertrouwelijke informatie en gemachtigd is om deze te mee te delen;

  • ontvangen werd door de ontvangende partij met de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij;

  • meegedeeld werd op grond van de wet of een uitspraak van een bevoegde rechtbank.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid

12.1 Indien het Abonnement dat Montanja aan de Inschrijver heeft verstrekt (en dus de Diensten die hierin zijn inbegrepen) niet in overeenstemming is met het Abonnement dat wordt vermeld in het Abonnementsaanbod en de Inschrijver hiervan schriftelijk kennisgegeven heeft binnen vijftien (15) kalenderdagen na de levering, verbindt Montanja zich ertoe om onmiddellijk en zonder kosten voor de Inschrijver een Abonnement te leveren dat overeenstemt met het Abonnementsaanbod. Het Abonnement zal alleen als niet-conform worden beschouwd indien het niet in overeenstemming is met het Abonnementsaanbod, en niet indien het Abonnement verschilt van de persoonlijke verwachtingen van de Inschrijver.
12.2 Onverminderd het bepaalde in Artikel 14.1, wordt het Abonnement (en dus de Gebruikslicentie en de Diensten die het omvat) geleverd “in de staat waarin het zich bevindt”. Voor zover toegestaan door de wet, garandeert Montanja niet dat de Diensten aangeboden door Click&Eat aan de verwachtingen van de Inschrijver zullen voldoen of beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, veilige of correcte manier. Montanja biedt geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van Click&Eat. Montanja is ook niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de netwerken (kabel, internet of enig ander relevant netwerk), hardware, software en andere problemen die verband houden met de werking van het netwerk, noch voor fouten in de opname of verwerking van bepaalde gegevens, behalve in geval van fraude of opzettelijke fout in hoofde van Montanja.

13. Aansprakelijkheid van Montanja

13.1 Montanja zal geen andere aansprakelijkheid op zich nemen behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden is vastgelegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
13.2 Montanja is enkel aansprakelijk ten opzichte van de Inschrijver / Gebruiker in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een opzettelijke fout of grove nalatigheid van Montanja of voor elke schade veroorzaakt door de fraude of opzettelijke fout van Montanja of enige persoon die handelt voor Montanja in verband met Diensten die al dan niet werden geleverd op grond van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden. In geval van schade die het gevolg is van een schending van de niet-fundamentele verplichtingen van Montanja, of in geval van eenvoudige nalatigheid in hoofde van Montanja, is de aansprakelijkheid van Montanja uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan.
13.3 Montanja is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade en is niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, exemplaire of forfaitaire schade geleden door de Inschrijver / Gebruiker of derden, zoals (zonder daartoe beperkt te zijn) de handelingen, onachtzaamheid en nalatigheid van andere Gebruikers of Eindgebruikers, het verlies aan inkomsten, winst, gegevens, cliënteel of omzet of de toename van algemene kosten niettegenstaande het feit dat Montanja gewaarschuwd heeft voor de mogelijkheid van dergelijke schade.
13.4 Montanja is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht, dit wil zeggen externe situaties die het disproportioneel moeilijk of onmogelijk maken om haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: natuurrampen, opstanden, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, stormen, daden of nalatigheden van autoriteiten, economische conflicten van vergelijkbare aard, acties van werknemers, brand, onderbrekingen van telecommunicatie, software bugs van derden, evenals elke handeling of nalatigheid van personen of entiteiten die buiten de redelijke controle van Montanja liggen.
13.5 Behalve in geval van bedrog, opzettelijke fout of fraude, is de totale aansprakelijkheid van Montanja ten aanzien van de Inschrijver / Gebruiker onder deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden beperkt tot de te voorziene schade, en kan deze voor elke schade niet hoger zijn dan de prijs die maandelijks betaald wordt door de Inschrijver om Click&Eat te gebruiken.

14. Bijstand, onderhoud en klachten

14.1 Montanja verbindt zich ertoe om een technische bijstandsdienst (met uitzondering van elke verstrekking van advies op het vlak van financieel beheer of vermogensbeheer) te verstrekken aan Gebruikers voor het gebruik van Click&Eat. De Gebruiker kan vragen stellen per e-mail aan info@clickandeat.be of telefonisch om de vereiste technische assistentie te verkrijgen. In geval van een verzoek om technische assistentie, verbindt Montanja zich ertoe om snel te reageren en zal zij alles in het werk stellen om eventuele problemen op te lossen. Montanja verbindt zich er ook toe om een onderhoudsservice aan te bieden, bestaande uit het preventieve onderhoud van Click&Eat (controle, technische aanpassingen), het corrigerend onderhoud (foutbeheer) en het op verbetering gerichte onderhoud (installatie van updates en bijgewerkte versies) van Click&Eat.
14.2 Montanja rekent geen prijs aan voor deze technische assistentie- en onderhoudsdiensten.
14.3 Ingeval hij/zij nog andere vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan de Gebruiker een e-mail sturen naar info@clickandeat.be. Montanja behoudt zich het recht voor om deze opmerkingen of klachten op discretionaire wijze te onderzoeken en, indien nodig, de nodige stappen te ondernemen.

15. Online betalingen

15.1 De Inschrijver en Gebruiker hebben de mogelijkheid om online betalingen toe te laten. Daarmee kan een bestelling online betaald worden. De Inschrijver heeft de keuze om de verwerkingskost door de klant te laten betalen of door de Inschrijver. De Inschrijver ontvangt hier maandelijks een factuur van.
15.2 Montanja heeft alle recht om bij twijfel van fraude of misbruik de betalingen tijdelijk op te schorten. De Inschrijver moet ten allen tijde de verwerkte bestellingen ingeven in het desbetreffende kassasysteem en een BTW-bon opmaken om deze aan de klant te bezorgen.
15.3 Montanja handelt als een tussenpersoon en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van de Inschrijver / Gebruiker. De Inschrijver / Gebruiker wordt verondersteld steeds de richtlijnen van de overheid te volgen omtrent het gebruik van online betalingen.
15.4 De Inschrijver / Gebruiker dient de overeenkomst met de klant steeds na te komen. Zoniet dient de Inschrijver zich ervan bewust te zijn dat deze zelf met de Klant terugbetalingen dient te regelen. Montanja kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overeenkomsten die door de Inschrijver niet zijn nagekomen en voldoet geen terugbetalingen richting de Klant.
15.5 De verwerkingskost dient oftewel door de klant oftewel door de Inschrijver te worden betaald. Deze is bij geen enkele overeenkomst terug te vorderen. Deze verwerkingskost kan steeds maandelijks geëvalueerd worden en kan worden aangepast mits voorafgaande mededeling.

16. Diverse bepalingen

16.1 Montanja behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de Website gepubliceerd worden en de Inschrijver / Gebruiker ervan heeft kennis genomen en aanvaard als gevolg van het voortgezette gebruik van Click&Eat.
16.2 Montanja behoudt zich ook het recht voor om de Website / Click&Eat aan te passen of de toegang tot Click&Eat (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk op te schorten, zonder dat dit kan leiden tot enige aansprakelijkheid voor Montanja. Het gebruik van Click&Eat door de Inschrijver / Gebruiker na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als het akkoord van de Inschrijver / Gebruiker met de genoemde wijzigingen.
16.3 De Inschrijver / Gebruiker mag zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden niet vervreemden of anderszins overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Montanja.
16.4 Geen enkele handeling, vertraging, laksheid of nalatigheid van een partij anders dan een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand zal beschouwd worden als een afstand van enige bepaling van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden of enig ander recht.
16.5 Ingeval een bepaling van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden (of een deel daarvan) niet afdwingbaar of niet in overeenstemming is met een bepaling van dwingend recht, dan wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden daardoor niet beïnvloed. In een dergelijk geval zal de nietafdwingbare of onwettige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en wettige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.