Algemene Voorwaarden - Montanja vof

Montanja vof, gevestigd te Oeselgem (8720 Dentergem), aan het adres Palingstraat 11A, ingeschreven bij het ondernemersloket onder nummer 0795414846.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Montanja vof, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling of het akkoord op een offerte of dienst aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Montanja vof.

2. Offerte

2.1 Wanneer wij een vrijblijvende offerte opstellen, is deze offerte 30 dagen geldig vanaf datum van uitgave. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Indien u binnen de vooropgestelde tijd akkoord gaat met de offerte en deze ondertekent, zijn beide partijen gebonden aan de voorwaarden die in de offerte zijn opgenomen. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Montanja vof een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.2 Wanneer wij de ondertekende offerte hebben ontvangen, vragen wij om een voorschot. Dit dient binnen 14 dagen na ondertekening van de offerte te worden betaald, zoniet kan de offerte nietig worden verklaard.

2.3 Op de offerte wordt ook een uurtarief vermeld. Dit uurtarief geldt voor bijkomende aanpassingen die u wenst en die niet zijn opgenomen in de offerte. Deze uren worden op de factuur vermeld.

3. Uitvoering

3.1 Van zodra het voorschot is ontvangen, gaan wij meteen aan de slag om uw offerte binnen de vooropgestelde termijn uit te voeren. Montanja vof zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Montanja vof de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en is niet bindend. Vertraging in de oplevering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

3.2 De opdrachtgever heeft zelf ook de verantwoordelijkheid om vragen van Montanja vof steeds spoedig en zorgvuldig te beantwoorden. Zoniet kan dit tot vertraging van het project leiden. Als de opdrachtgever herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om de verplichtingen na te komen, heeft Montanja vof het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken of om de werkzaamheden stop te zetten zonder enige verdere verplichting (zie artikel 4.3 en 4.4 van deze algemene voorwaarden).

3.3 Indien de contactinformatie verandert van de opdrachtgever, dient dit zo snel mogelijk te laten weten zodat Montanja vof geen communicatie verliest. Montanja vof is dus ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade indien de opdrachtgever ons niet de juiste informatie doorspeelt.

3.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Montanja vof te worden meegedeeld.

3.5 Website Montanja vof zorgt ervoor dat de website van de opdrachtgever correct wordt weergegeven in de recentste en stabielste versie van de op dat ogenblik meest gebruikte webbrowsers, gedurende een termijn van 3 maanden na definitieve oplevering van het project.

3.6. Design Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Montanja vof dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient de opdrachtgever mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

4. Diensten

4.1 Alle diensten waarvan de opdrachtgever gebruik van maakt bij Montanja vof worden zorgvuldig uitgekozen en op maat opgesteld. Enig misbruik van volgende punten inzake het gebruik van de diensten kan worden bestraft met oftewel tijdelijk oftewel permante deactivering en verbanning van Montanja vof en diens servers en onmiddellijke staking van de activiteiten. Montanja vof heeft het recht om deze straffen zonder schadevergoeding uit te voeren.

4.2 Gepersonaliseerde e-mailadressen van de domeinnaam (e-mailadressen dat de opdrachtgever afneemt bij Montanja vof) van de opdrachtgever mogen niet gebruikt worden om massa-mails te versturen (voorbeeld: nieuwsbrieven). Gepersonaliseerde e-mailadressen dienen met een fair use policy van ongeveer 100 mails per dag gebruikt te worden.

4.3 Het plaatsen, promoten of verspreiden van seksueel of racistisch getinte inhoud via de website van de opdrachtgever of merk is niet toegestaan en wordt meteen bestraft met directe stopzetting van de afgenomen diensten.

4.4 De hosting wordt gedaan bij een gespecialiseerd hostingbedrijf. De hosting wordt bij Montanja vof altijd afgenomen met een jaarcontract tenzij anders overeengekomen. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd door middel van een aangetekend schrijven.

4.5 Ook de domeinnaam wordt gehost bij deze partner. Domeinnamen worden altijd afgenomen met een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd door middel van een aangetekend schrijven. Montanja vof staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt

4.6 De registratie en het gebruik van uw domeinnaam alsook de hosting zijn eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

5. Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

5.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening, model of code ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werken detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Montanja vof, komen toe aan Montanja vof. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Montanja vof en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model of code blijven deze rechten bij Montanja vof.

5.2 Montanja vof garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen of geprogrammeerd, dat Montanja vof geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Montanja vof het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening, model, of code bescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5.4 Montanja vof is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Montanja vof is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Montanja vof openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.5 Zolang geen nadere afspraken tussen Montanja vof en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Montanja vof aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals de inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Montanja vof zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

6. Gebruik en licentie

6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Montanja vof, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Montanja vof veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Montanja vof als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Nate Davidson gehanteerde honorariumtarieven.

6.3 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Montanja vof de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6.4 De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Nate Davidson kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

7. Honarium

7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Montanja vof voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Indien Montanja vof door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Montanja vof gehanteerde honorariumtarieven.

8. Betaling

8.1 Facturen dienen steeds binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum.

8.2 Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per factuur verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Montanja vof het recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen betaald zijn. Als de factuur (vermeerderd met eventuele interesten en nalatigheidskosten) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald is, heeft Montanja vof het recht om de aangeboden producten (waaronder maar niet beperkt tot de website, domeinnaam, en e-mail server) te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

8.3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

8.4 Montanja vof heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

8.5 Diensten waar het uurtarief van toepassing is, worden met een minimum van 1 (één) uur aangerekend. Daarna wordt per startend half uur gefactureerd.

8.6 Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Montanja vof worden gecorrigeerd. Montanja vof kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

8.7 Transportkosten, verplaatsingskosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven.

8.8 Facturen worden steeds elektronisch via mail verzonden. Tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontvangen van de facturen alsook als deze in de spam-folder terechtkomen.

8.9 Indien facturen die drukwerk bevatten niet binnen de vervaldatum worden betaald, kunnen we de prijs niet meer garanderen en hangt dit af van onze leveranciers.

9. Annulatie

9.1 Na ondertekening van de offerte kan het order enkel nog geannuleerd worden zolang het project niet is opgestart en er nog geen onkosten zijn gemaakt. Het voorschot dient u ten allen tijde te betalen en krijgt u niet terug bij annulatie.

9.2 Afspraken dienen 24 uur op voorhand te worden geannuleerd indien deze niet kunnen doorgaan. Indien de opdrachtgever niet komt opdagen of niet tijdig aanwezig is (met een speling van 30 minuten), kan een administratieve kost van 25 euro worden aangerekend en een vergoeding van 1 euro (één) per kilometer van verplaatsing.

9.3 Indien de overeenkomst door Montanja vof wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

9.4 De schadevergoeding bedoeld in artikel 4.3 zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Montanja vof op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

9.5 Montanja vof kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang stopzetten indien de opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, uitstel van betaling heeft aangevraagd, of het vrije beheer van het vermogen heeft verloren.

10. Overmacht

10.1 Montanja vof is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Montanja vof, hetzij zijn leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Montanja vof is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever. Montanja vof voorziet een garantieperiode van 3 maanden na oplevering voor het verwerken van technische bugs. Informatie met betrekking tot het zelfstandig bijwerken van content op de website wordt steeds geleverd mits de opdrachtgever een onderhoudscontract heeft afgesloten. Het normale honorarium geldt voor alle andere aanpassingen die niet gedekt worden door het onderhoudscontract.

11.2 Montanja vof is niet verantwoordelijk voor geleden schade omwille van een bug, fout, verkeerde input of technische storing. Montanja vof zal steeds de oorzaak onderzoeken zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt.

11.3 Montanja vof kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s, teksten of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de opdrachtgever. De opdrachtgever hoort zelf in te staan voor het verkrijgen van alle nodige toestemmingen en rechten om materiaal op hun website te plaatsen, waaronder links naar externe websites. Montanja vof draagt geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud, gegevensverspreiding of publicaties op de opdrachtgever hun website. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes in dit verband behoren tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Informatie die de opdrachtgever via het internet verzendt of op hun website website plaatst, kan door derden onderschept en opgeslagen worden. Montanja vof is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het verzenden van eventuele vertrouwelijke of geheime informatie.

11.4 De feilloze werking van een computerconfiguratie (hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit door externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) evenals door factoren te wijten aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

11.5 Aansprakelijkheid Montanja vof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

  1. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

  2. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke onduidelijke gegevens/materialen.

  3. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

  4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

  5. Fouten in het ontwerp of de tekstgegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

  6. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

12. Portfolio & back-link

12.1 De opdrachtgever gaat akkoord dat zijn project, uitgevoerd door Montanja vof, in het portfolio wordt opgenomen en dat er een verwijslink in de footer van de website van de opdrachtgever wordt geplaatst.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Montanja vof is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Montanja vof zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent bevoegd.